معرفی واحد کارگزینی
    
 امور کارگزینی و اداري شامل واحدهای  ذيل می باشد:

كارگزيني : كه تعداد كاركنان آن 2 نفر مي باشد .

بايگاني : كه تعداد كاركنان آن 2نفر مي باشد

ماشين نويسي : كه تعداد كاركنان آن 4 نفر مي باشد .

كه داراي وظايف زير مي باشد .

الف : امور اداري و كارگزيني :

آموزش ،طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني وزارتخانه و يا سازمان متبوع و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد .

تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط

انجام فعاليتهاي لازم در جهت پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين وزارتخانه و يا سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني

تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور در تنظيم آئين نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي وزارتخانه ويا سازمان متبوع

ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف سازمان مديريت وب برنامه ريزي كشور وهماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر

رسيدگي به فرمهاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ،ترميم  حقوق ،مرخصي ،معذوريت ، ترفيع،اضافه كارو نظير آن به اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام ،‌تبديل وضع استخدامي ،‌ترفيع ،‌بازنشستگي و يا وظيفه انجام امور مربوط به تعاون ،‌بيمه و رفاه كارمندان

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم به منظورحسن انجام هدفهاي مورد نظر

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

شركت دركميسيونها وجلسات مختلف

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام در مورد تامين اين احتياجات

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظردر مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

تهيه گزارشهاي مورد نياز همكاران

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

عنوان شغلي

1

بهبود عسكري

كارشناس

رئيس امور اداري

2

زليخا عبدالهي

كارشناس

پرسنل امور اداري

3

رقيه زارع

كارشناس

مسوول كارگزيني

3

رمضان زارع

كارشناس

پرسنل كارگزيني

 

 

 

ب)بايگاني

حفظ و نگهداري نامه ها ،اوراق،‌اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوطه براساس روش تعيين فهرست

پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق همكار

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

عنوان شغلي

1

منيژه صفر زاده

ديپلم

مسوول بايگاني

2

گل افشان ثابت سروستاني

ديپلم

پرسنل بايگاني

 

ج ) دبيرخانه و ماشين نويسي

ثبت كليه نامه هاي وارده به دفتر انديكاتور و نظارت براجراي صحيح خروج نامه هاي ياد شده از دبير خانه

تفكيك و توزيع نامه ها و ارجاع به واحدهاي مربوطه

ثبت احكام حقوقي در دفاتر مربوطه

تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري و مقابله با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم

تايپ بخشنامه ها ،گزارشات و مقالات وتايپ احكام استخدامي كاركنان

تايپ مطالب اداري و فني و دقيق همكاران

دبيرخانه :

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

عنوان شغلي

1

آقاي مسعود عابدي

ديپلم

مسوول دبيرخانه

2

خانم ليلا انقلابي

فوق ديپلم

پرسنل

 

ماشين نويسي :

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

عنوان شغلي

1

الهام ذكري

فوق ديپلم نرم افزار كامپيوتر

اپراتور ماشين نويسي

2

صديقه گوشواره فروش

ديپلم

اپراتور ماشين نويسي

3

سميه شباني

ديپلم

اپراتور ماشين نويسي

4

سميه سروي سروستاني

ديپلم

اپراتور ماشين نويسي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-21 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ